Telefon kontaktowy:

E-mail kontaktowy:

Regulamin Portalu

1 marca 2016

REGULAMIN PORTALU MYGUNS.ZONE
z dnia 1 marca 2016r.

I. Wstęp

Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu internetowego myguns.zone
W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania serwisu, prawa i obowiązki jego Użytkowników oraz zasady odpowiedzialności Administratora (Operatora) i Użytkowników Serwisu; Znajomość i akceptacja niniejszego Regulaminu jest konieczna, aby korzystać z usług oferowanych przez Serwis.

II. Definicje

Administrator (Operator) – właściciel serwisu – firma ITECH Solutions Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 115 lok. 2,  00-140 Warszawa;

Serwis – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, do których prawa przysługują firmie ITECH Solutions Sp. z o.o. i które dostępne są pod adresem myguns.zone

Moderator – osoba lub osoby występujące w imieniu Administratora, które dbają o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i przestrzeganie Regulaminu, jak również podejmują w imieniu Administratora kroki zmierzające do egzekwowania przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników;

Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, który dokonał rejestracji i założył indywidualne Konto w Serwisie. W zakresie, w jakim dostęp do Serwisu i korzystanie z jego wybranych funkcjonalności nie wymaga rejestracji, Użytkownik oznaczać będzie również każdą osobę uzyskującą dostęp do Serwisu i korzystającą z jego funkcjonalności, a postanowienia Regulaminu będą miały do takich osób odpowiednie zastosowanie.

Partner – Użytkownik, który dokonał rejestracji i założył indywidualne Konto w Serwisie, który za pomocą narzędzi Serwisu może korzystać z ofert i narzędzi promocyjnych skierowanych do Partnerów (promowanie obiektów); Partnerem może zostać właściciel Miejsca, który udokumentował własność danego Miejsca lub posiada pełnomocnictwo do reprezentowania danego Miejsca udzielone przez właściciela Miejsca.

Konto – miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może wprowadzić, modyfikować swoje dane, swoje zdjęcie oraz inne informacje związane z zarejestrowaniem w Serwisie. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto;

Miejsce – klub, stowarzyszenie, strzelnica, obiekt handlowy, sklep, obiekt handlowy, sklep, obiekt usługowy, przedsiębiorstwo lub inny obiekt prezentowany w Serwisie;

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;

Opinia – ocena w skali od 1 do 5 lub komentarz, wystawiony określonemu Miejscu poprzez Użytkownika;

III. Zasady ogólne korzystania z Serwisu:

1. Użytkownik może:

a. zmienić swoje dane lub dezaktywować Konto za pomocą opcji Konta;
b. oceniać Miejsca zgodnie z własnymi odczuciami po skorzystaniu z usług oferowanych przez dane Miejsce;
c. korzystać z Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu;

2. Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich praw i zgód na umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek materiałów (fotografii). Umieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody.

3. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, Administratora lub Moderatorów,
b. przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
c. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu i jego funkcjonalności do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a. prowadzenie działalności reklamowej lub promocyjnej bez użycia odpowiednich narzędzi Serwisu;
b. prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, w szczególności politycznej lub religijnej;
c. rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
d. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich;
e. umieszczanie w Serwisie materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
f. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie;
g. wielokrotne umieszczanie tych samych lub podobnych fotografii, treści lub innych elementów;
h. umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką Serwisu;
i. wystawianie nieprawdziwych ocen na temat prezentowanych na stronach Serwisu Miejsc;
j. sugerowanie w jakikolwiek sposób tożsamości lub związków Użytkownika z Administratorem lub Moderatorem lub ich działaniem;
k. podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Konta i Serwisu i jego skutki.

6. Administrator, w tym działający w jego imieniu Moderator, może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika w Serwisie, w jakikolwiek sposób niespełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu, bez uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika.

IV. Rejestracja

1. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól formularza rejestracji znajdującego się na stronie Serwisu.

2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, dopełni procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.

3. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

4. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.

5. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie jego nazwy i czasu aktywności w Serwisie (np. przy ocenach czy dodanych przez Użytkownika materiałach).

6. Użytkownik zobowiązany jest do podania informacji prawdziwych. Ujawnienie nieprawidłowości wszystkich lub niektórych danych podanych przez Użytkownika może skutkować trwałą blokadą Konta Użytkownika.

7. Założenie Konta nie wymaga od Użytkownika podania danych stanowiących dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych. W przypadku ich podania, dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz ich prezentację w Serwisie.

8. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, dotyczącej Serwisu, działalności Administratora, jego podmiotów dominujących, zależnych lub powiązanych, jak również jego partnerów handlowych.

V. Konto

1. Posiadanie własnego Konta i Profilu w Serwisie jak również przeglądanie i dodawanie fotografii i innych materiałów oraz wyrażanie opinii w formie dodawania opinii jest bezpłatne.

2. Konta nie używane (brak skutecznego logowania) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu, jego Konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo) bądź usunięte bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

4. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia.

5. Moderator Serwisu ma prawo nałożyć Ban na Konto Użytkownika w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu.

6. Administrator będzie domniemywał, że informacje i oświadczenia wysłane z adresu poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika pochodzą od Użytkownika, oraz że czynności dokonane przez osobę zalogowaną do Serwisu z pomocą E-maila i Hasła Użytkownika, zostały dokonane przez Użytkownika.

7. Administrator świadomie nie udostępni Hasła Użytkownika osobom trzecim, o ile nie będzie wymagał tego odpowiedni przepis prawa. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do Konta Użytkownika bez świadomego udziału Administratora.

8. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, zmianę lub nieuprawnione użycie danych lub materiałów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności w ramach Konta, spowodowane siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, które uzyskały dostęp bez świadomego udziału Administratora.

Va. Dodawanie Miejsc

1. Użytkownik zarejestrowany w Serwisie może w ramach funkcjonalności Konta, korzystać z narzędzi służących do dodawania Miejsc – służy do tego formularz „Dodaj miejsce”.

2. Umieszczenie informacji o Miejscu w Serwisie jest bezpłatne.

3. Osoba zgłaszająca Miejsce jest obowiązana podać wszystkie wymagane pola opisujące Miejsce, a w szczególności: nazwę miejsca, adres, lokalizację, adres witryny internetowej miejsca, kategorie, kryteria oceny miejsca, krótki opis miejsca.

4. Zgłoszone Miejsca poddawane są weryfikacji dokonywanej przez Administratora lub Moderatorów Serwisu. Weryfikacja zgodności podanych danych może wymagać kontaktu bezpośredniego z właścicielem dodwanego Miejsca i może potrwać od kilku godzin do kilku dni.

5. W przypadku gdy jedno miejsce zostanie zgłoszone przez dwóch Użytkowników Serwisu, z których jeden jest właścicielem zgłaszanego Miejsca – pierwszeństwo mają dane zgłoszone przez właściciela Miejsca.

6. W przypadku gdy jedno miejsce zostanie zgłoszone przez kilku Użytkowników – podczas weryfikacji dane zostaną potwierdzone i ostatecznie ustalone w kontacie z właścicielem zgłoszonego Miejsca.

7. Dane na temat Miejsca, dostarczone przez właściciela Miejsca, zawsze mają pierwszeństwo nad danymi zgłoszonymi przez Użytkowników, o ile ich weryfikacja przebiegła pomyślnie.

8. Dodając opis miejsca lub załączając fotografie, Użytkownik powinien podać źródło pochodzenia zamieszczanych opisów, danych i/lub fotografii.

Vb. Przejmowanie wpisów przez właściciela Miejsca

1. Wpisy dotyczące Miejsca mogą być przejęte przez właściciela Miejsca.

2.  Właściciel miejsca musi wystąpić z prośbą przejęcia wpisu Miejsca za pomocą odpowiednich narzędzi udostępnianych przez Serwis.

3. Właściciel podczas wysyłania prośby przejęcia wpisu Miejsca musi udowodnić bądź uprawdopodobnić fakt bycia właścicielem lub przedstawicielem danego Miejsca.

4. Niedopuszczalne są próby nieuprawnionego przejmowania własności wpisów przez Użytkowników, którzy nie są właścicielami Miejsca. Wszystkie takie próby będą skutkowały zablokowanie lub usunięciem konta Użytkownika, który dopuścił się takiej próby.

Vc. Promowanie Miejsc

1. Podstawowa forma promowanie własnych Miejsc na stronach Serwisu, w postaci opisu Miejsca i prezentacji podstawowych danych o Miejscu jest bezpłatna.

2. Serwis pozwala również na dodatkowe promowanie miejsc poprzez umieszczanie dodatkowych banerów reklamowych.
VI. Fotografie

1. Użytkownik (Oferujący) zamieszczając fotografie w Serwisie oświadcza, że:

a. posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa wynikające z odpowiedniej licencji, pozwalające na opublikowanie zdjęcia w Serwisie i jego publiczne udostępnienie w ten sposób;
b. fotografia ani jej zamieszczenie i udostępnienie w Serwisie nie narusza praw osób trzecich;
c. fotografia przedstawia Miejsce, opisane przez Użytkownika;
d. udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie zdjęć, publiczną prezentację w celu ich udostępniania w Serwisie, jak również korzystania z nich za pośrednictwem mediów oraz innych serwisów w celu promocji korzystania z Serwisu oraz na korzystanie z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

2. Z tytułu udzielenia Serwisowi myguns.zone powyższej licencji Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

3. Fotografie nie powinny przedstawiać samych Użytkowników lub innych pozujących osób.

4. Fotografie powinny prezentować dane miejsce a nie ofertę handlową danego miejsca.

5. Administrator bądź Moderator ma prawo zmniejszenia/skompresowania fotografii Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie

6. Fotografia zamieszczona przez Użytkownika może być poddana akceptacji przez Moderatora Serwisu. W takim przypadku Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim powinien zweryfikować zdjęcie wskazane przez Użytkownika do umieszczenia w Serwisie.

7. Moderator ma prawo nie zamieścić fotografii wskazanej przez Użytkownika bez konieczności podawania przyczyny.

8. Moderator ma prawo usunięcia fotografii zamieszczonej przez Użytkownika w Serwisie, w przypadku gdy nie przedstawia ona Miejsca, do którego została dołączona lub też nie jest ściśle związana z danym Miejscem.

9. Użytkownik ma prawo zamieścić w Serwisie nieograniczoną liczbę fotografii z zastrzeżeniem, technicznych możliwości Serwisu, oraz że nie mogą być to fotografie jednakowe lub podobne.

10. Liczba fotografii, które mogą być dodane do jednego Miejsca jest ograniczona.

11. Fotografie zamieszczane przez Użytkowników powinny być w formacie JPG, PNG lub GIF oraz nie powinny być większe niż 2 MB i mniejsze niż 800px szerokości lub 600px wysokości.

12. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie fotografii. Ryzyko oraz ewentualną odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi Użytkownik.

13. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu erotycznym lub pornograficznym. Administratorzy mogą usunąć fotografie subiektywnie uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie. Uporczywe zamieszczanie zdjęć naruszających Regulamin skutkować może Banem Konta Użytkownika

VII. Opinie (oceny i komentarze)

1. Użytkownik może oceniać w skali od 1 do 5 jedynie te Miejsca, co do których może wyrazić opinię na podstawie własnych doświadczeń związanych z korzystaniem z usług oferowanych przez konkretne Miejsce.

2. Oceny skrajne, zawierające w skali ocen same (1) jedynki lub (5) piątki, będą sprawdzane przez Moderatora Serwisu i mogą być usunięte lub odrzucone z powodu podejrzenia zamieszczenia informacji niezgodnych z prawdą.

3. Moderator ma prawo zablokowania, bądź też usunięcia Konta Użytkownika, wobec którego zachodzi podejrzenie o nierzetelne dodawanie opinii i nie ma obowiązku informowania o tym fakcie Użytkownika.

4. Zabrania się wpływania na średnią ocenę Miejsca poprzez nagminne oddawanie negatywnych ocen.

5. Zabrania się dodawania ocen przez Użytkowników, co do których może zachodzić podejrzenie o nierzetelność oceny, w szczególności związanych z Miejscami ocenianymi lub konkurencyjnymi.

6. Moderator nie ma obowiązku anulowania otrzymanych lub oddanych ocen.

7. Zabronione jest używanie programów wspomagających dodawanie opinii.

8. Opinie w rażący sposób odbiegające od pozostałych wystawionych przez Użytkowników a dotyczące tego samego Miejsca, mogą zostać usunięte lub zablokowane jako niewiarygodne lub niezgodne z prawdą.

9. Moderator serwisu myguns.zone zastrzega sobie prawo do wyłączności w publikowaniu, autoryzacji i modyfikacji nadsyłanych ocen.

10. Użytkownik może ocenić Miejsce tylko raz.

11. Właściciel Miejsca ma prawo udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi bądź skomentowania oceny Użytkownika Serwisu.

VIIa. Komentarze

1. Użytkownik może dodać swoją pisemną opinię (komentarz) dotyczącą Miejsca, na podstawie własnych doświadczeń związanych z korzystaniem z usług konkretnego Miejsca.

2. Użytkownik może dodać komentarz wyłącznie w oparciu o własne doświadczenia związane z korzystaniem z usług danego Miejsca w konkretnym terminie.

3. Komentarz dotyczący Miejsca powinien zawierać wyłącznie merytoryczne spostrzeżenia i opinie w odniesieniu do Miejsca i związanych z nim usług;

4. Komentarz dotyczący Miejsca nie może:

a. zawierać treści wskazanych w punkcie III lub innej części Regulaminu jako niedozwolone;
b. zawierać treści niezwiązanych z merytoryczną oceną Miejsca i związanych z nim usług we wskazanym w opinii czasie wyrażoną na podstawie własnych doświadczeń Użytkownika, który korzystał z usług oferowanych przez dane Miejsce;
c. być sprzeczny z oddaną ocena;

5. Moderator może dokonać weryfikacji prawdziwości i rzetelności komentarza Użytkownika, w szczególności opinii skrajnych. Komentarze mogą być usunięte lub odrzucone z powodu podejrzenia zamieszczenia informacji niezgodnych z prawdą.

6. Moderator ma prawo zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika umieszczającego komentarze naruszające postanowienia Regulaminu lub wobec którego zachodzi podejrzenie o dodawanie nierzetelnych komentarzy i nie ma obowiązku informowania o tym fakcie Użytkownika.

7. Zabrania się dodawania komentarza przez Użytkowników, co do których może zachodzić podejrzenie o nierzetelność oceny, w szczególności związanych z Miejscami ocenianymi lub konkurencyjnymi.

8. Moderator nie ma obowiązku anulowania otrzymanych lub wystawionych komentarzy.

9. Komentarze naruszające postanowienia Regulaminu mogą być usuwane lub moderowane bez uprzedzenia Użytkownika poprzez usunięcie fragmentów naruszających postanowienia Regulaminu.

10.Komentarze w rażący sposób odbiegające od pozostałych wystawionych przez Użytkowników a dotyczące tego samego Miejsca, mogą zostać usunięte lub zablokowane.

11. Komentarze w całości lub części w języku innym niż język polski mogą być usuwane lub moderowane bez uprzedzenia Użytkownika.

12. Komentarze wyrażają opinię wyłącznie Użytkownika. Opinie umieszczane w Serwisie w żaden sposób nie pochodzą od Administratora, Moderatora ani nie stanowią odzwierciedlenia ich poglądów i opinii. Za treść komentarzy odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba (Użytkownik) umieszczająca opinię w Serwisie.

13. Dodając komentarz Użytkownik oświadcza, że jest oparty na jego własnych doświadczeniach i przedstawia jego rzeczywiste zdanie na temat ocenianego Miejsca. Potwierdza również, że nie ma powiązań osobistych ani służbowych z tym Miejscem ani jego właścicielem lub operatorem jak również Miejscem konkurencyjnym ani jego właścicielem lub operatorem oraz że nie czerpie korzyści finansowych ani żadnych innych w związku z napisaniem przedmiotowej opinii. Przyjmuje również do wiadomości fakt, że Administrator nie toleruje opinii nieprawdziwych lub w inny sposób naruszających Regulamin i w przypadku ich ujawnienia W przypadku opinii naruszających postanowienia Regulaminu, a w szczególności opinii, których treść może naruszać przepisy prawa, Administrator poza środkami wskazanymi w Regulaminie może skorzystać ze środków przewidzianych odpowiednimi przepisami.

14. Właściciel Miejsca ma prawo opublikowania odpowiedzi w związku z komentarzem Użytkownika.

VIII. Informacje o Miejscach

1. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone w Serwisie, w szczególności dotyczące Miejsc. Informacje dotyczące Miejsc pochodzą w znacznej mierze od osób reprezentujących te Miejsc oraz ze źródeł powszechnie dostępnych. Administrator weryfikuje informacje budzące szczególne wątpliwości, jednakże nie jest do tego zobowiązany i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

2. Umieszczone w Serwisie informacje o Miejscach, jak również dotyczące ich opinie w żaden sposób nie prezentują opinii Administratora.

3. Cenniki i inne informacje dotyczące warunków handlowych oferowanych przez Miejsca nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

IX. Baza danych

Wyłączne prawo do bazy danych Miejsc oraz innych baz danych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przysługuje Administratorowi. Bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr. 128 z 2001 roku poz. 1402 z późn. zm.) oraz w ustawie z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. nr. 90 z 2006 roku poz. 631 z późn. zm.). Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do normalnego korzystania z bazy danych na użytek własny oraz pobierania nieistotnej, co do jakości lub ilości, części jej zawartości. Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do wyszukiwania, za pomocą wyszukiwarek udostępnionych w ramach Serwisu, poszczególnych elementów bazy danych, oraz następnie ich kopiowania na potrzeby własne. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta bazy danych – Administratora. Nie jest dozwolone kopiowanie fragmentów bazy danych wykraczających poza normalny użytek osobisty lub wskazujące na zamiar nieuprawnionego wtórnego ich wykorzystania. Nie jest dozwolone korzystanie z „robotów” ani jakichkolwiek programów automatycznie wyszukujących lub kopiujących elementy bazy danych. Przypominamy, że osoba pobierająca dane lub wtórnie wykorzystująca w całości lub w istotnej, co do jakości lub ilości, części bazy danych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom, podlega karze grzywny. Ponadto, niezależnie od tego Administratorowi przysługuje prawo do żądania zaniechania naruszenia, naprawienia jego skutków, zapłaty odszkodowania oraz wydania uzyskanych przez naruszającego korzyści. Nieuprawnione wykorzystanie bazy danych lub jej fragmentów w działalności gospodarczej może również stanowić naruszenie innych stosownych przepisów. W przypadku zamiaru wykorzystania bazy danych lub jej istotnych fragmentów w zakresie wykraczającym poza uprawniony użytek własny, prosimy o kontakt z Administratorem w celu ewentualnego uzyskania indywidualnej zgody.

X. Postanowienia dodatkowe

1. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób i zakresie, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek osobom trzecim bez istnienia podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

3. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za „kradzieże Kont” dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie fotografii z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii i innych materiałów z Serwisu.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

7. Administrator nie gwarantuje właściwego działania Serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanych przez Użytkownika, oraz nie ponosi odpowiedzialności za wpływ korzystania z Serwisu na taki sprzęt komputerowy, łącza oraz oprogramowanie, w tym utratę danych lub inne szkody.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania w Serwisie informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.

9. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i fotografii umieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z odpowiednich przepisów, w szczególności z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83)

10. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom osób trzecich. W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez osoby do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisu, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

12. Wszelkie uwagi, reklamacje, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Moderatora poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie serwisu lub pocztą tradycyjną na adres ITECH Solutions Sp. z o.o. , Al. Solidarności 115 lok. 2,  00-140 Warszawa.

XI. Regulamin

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu

2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik może poinformować o tym Administratora, co spowoduje likwidację Konta i Profilu Użytkownika.

Recenzje

 •  1 PROGUN

  PROGUN

  pl. Orląt Lwowskich 20b, Wrocław
  jurek quote Duży wybór broni i bardzo przystępne ceny. Świetne miejsce zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych strzelców.
  na 15 września 2017
 •  1 Strzelnica Miejska w Jędrzejowie

  Strzelnica Miejska w Jędrzejowie

  ul .Feliksa Przypkowskiego 43, Jędrzejów
  NadirJedrzejow quote Zapraszam na stronę www.nadirklub.pl
  na 3 sierpnia 2017
 •  1 Strzelnica DSTeam

  Strzelnica DSTeam

  ul. Chałubińskiego 31, 22-100 Gdańsk
  OBCY quote Polecam. Idealna strzelnica. Dobre godziny otwarcia bo 14-22. Idealna lokalizacja. 25 metrów krytego toru, gdzie jest ciepło, jasno i nie wieje. Instruktorzy pełny luz i profesjonalizm. Jak chcecie postrzelać bez spiny i lanserskiego koniobicia polecam każedmu.
  na 1 kwietnia 2017
 • admin quote Dobrze napisane artykuły z mnóstwem przydatnych informacji. Polecam
  na 10 lutego 2017

Ostatnio dodane

 • SKLEP CENZIN

  SKLEP CENZIN

  ul. Czerniakowska 81/83, 00-957 Warszawa (sklep przy recepcji w budynku biurowym)
 • PROGUN

  PROGUN

  pl. Orląt Lwowskich 20b, Wrocław
 • LaserLyte

  LaserLyte

  30 N Alamos Drive Cottonwood, AZ 86326, USA
 • Laser Ammo

  Laser Ammo

  PO box3003 75003 Uppsala, Sweden